להסכם הפשרה>> 

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם  פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית (ת"צ 29313-03-13 ניר ותמר דינס נ' גרופר קניות חברתיות בע"מ)

 

ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 25(א) (3) לחוק תובענות ייצוגיות , כי ביום 20.7.017 נכרת הסכם פשרה בתובענה ייצוגית בת"צ 29313-03-13 (להלן: "הבקשה") שהוגשה על ידי ניר ותמר דינס ("המבקשים המייצגים" או "המבקשים") נגד גרופר קניות חברתיות בע"מ (להלן: "המשיבה") והוגשה לבית משפט המחוזי מרכז בקשה לאישורו.

עניינה של הבקשה, הינו בטענה שהמשיבה הציגה באתר האינטרנט שלה מחיר של "שווי מוצר" ו"שווי הנחה" בעסקה לרכישת שובר (להלן: המחיר המלא), ואולם התברר למבקשים שמחירים אלה אינם משקפים את השווי של המוצר באתר בית העסק הרלבנטי. לטענת המבקשים, בכך המשיבה ביצעה הטעיה כמובנה בסעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981, וגרמה להם לנזק בשיעור ההנחה שלא ניתנה.

  1. עקרי הסדר הפשרה

1.הצדדים הגיעו ביניהם להסדר, מבלי שמי מהם מודה בטענות משנהו או בחבות כלשהי, שבכפוף לאישורו על ידי בית המשפט ולהוצאתו אל הפועל יביא לידי גמר ההליכים בבקשה.

2."הקבוצה המיוצגת" כוללת "כל אדם אשר רכש במשיבה (מיום 14.3.2009 ועד מועד פסק הדין בו יאושר הסכם הפשרה) ומימש קופון ללינה בצימר או במלון בישראל והסתמך על המחיר הקטלוגי שהוצג בעסקה, ואשר גילה לאחר מימוש הקופון כי המחיר המלא הינו גבוה ממחיר המחירון באותה עת באתר בית העסק. לעניין זה גילוי, בין אם כתוצאה מפרסום התובענה דנן ובין אם שלא כתוצאה ממנו."

  1. הסדרה ושינוי עתידי

3.המשיבה תבצע ריענון נהלים באשר לאופן התיעוד של המחיר הקטלוגי (המחיר המלא) בשלב הקמת העסקה. כך, המשיבה תקפיד להחזיק תיעוד מסודר מול בית עסק ולרשום את ההנחה מהמחיר המלא כפי שיימסר על ידי בית העסק מעת לעת.

4.בנוסף המשיבה תבצע אחת לרבעון מדגם לגבי 10% מעסקאות התיירות בישראל, ותבדוק את המחיר הקטלוגי אל מול המחיר באתר בית העסק. (להלן: המדגם). בכל מקרה בו תמצא אי התאמה, המשיבה תפעל מיידית לתיקון אי ההתאמה. תוצאות המדגם יועברו לביקורת של משרד רואה החשבון החיצוני המלווה את גרופון.

פיצוי בגין העבר

5.המשיבה תשלח בתוך 45 יום מהמועד הקובע הודעת דוא"ל לחברי הקבוצה המיוצגת בנוסח כדלקמן:

"אנו שמחים לבשר לך כי יתכן ואתה זכאי לקבל קרדיט בסך 100 ₪ למימוש בגרופון במשך 45 יום. לצורך בדיקת זכאותך נא לחץ על הלינק ומלא את כל הפרטים המופיעים בדף שיופיע על המסך".

6.לחיצה על הלינק תוביל לטופס אינטרנטי (המצורף כנספח ו' להסכם) שבו יש לציין בין היתר פרטים אישיים, פרטי השובר באמצעותו רכש קופון ללינה בצימר או מלון בישראל, את המחיר המלא. בנוסף יהיה על המנוי להצהיר כי "המחיר המלא של העסקה בגרופון היה גבוה מהמחיר הקטלוגי בבית העסק" ולפרט את מקור הידיעה, וכן להצהיר על אמיתות הפרטים שמסר כתנאי להשלמת מילוי הטופס ושליחתו בחוזר למשיבה.

7.כל חבר קבוצה שיעמוד בתנאים המפורטים בסע' 4.4 להסכם הפשרה, יקבל באופן אוטומטי בחוזר הודעת דוא"ל נוספת מהמשיבה על כך שעומד לרשותו קרדיט בסך 100 ₪ אותו יוכל לממש בתוך 45 יום מיום קבלת ההודעה.

8.על מנת להיות זכאי לפיצוי על המבקש למלא שאלון פשוט, ואין חובה לצרף מסמכים או הוכחות, או לזכור את המחירים בהם מדובר.

9.היה ויתברר כי התקבלו אצל המשיבה למעלה מ- 100 טפסים אינטרנטיים שבהם הוצהר כי המחיר המלא של העסקה במשיבה, היה גבוה מהמחיר הקטלוגי בבית העסק, ובידי המשיבה מסמכים חד משמעיים כי הצהרה זו אינה נכונה, אזי המשיבה תהיה רשאית שלא לשלוח לאותם חברי קבוצה את הודעת הדוא"ל המזכה, ולפנות לבית המשפט הנכבד בבקשה למנות רו"ח (אם לא תהיה הסכמה על זהותו בין הצדדים) על מנת שיפסוק בשאלת הזכאות לקבלת הודעת דוא"ל מזכה.

10.אישור הסכם פשרה זה, בכפוף לכך שההסכם לא בוטל כמפורט בסעיף 9 להסכם הפשרה יהווה מעשה בי-דין כלפי התובעים המיוצגים שלא נתנו הודעת פרישה מטעמם. למען הסר ספק, לגבי העילות והסעדים המפורטים בבקשת האישור.

11.אישור בלתי מותנה של ההסכם על ידי בית המשפט בפסק דין חלוט יהווה תנאי מתלה לתוקף ההסכם. 

12.בהתאם לסעיף 18(ז)(2) לחוק, ההמלצה המוסכמת אליה הגיעו הצדדים לעניין תשלום גמול לתובעים ושכר טרחה לבא כוחם הינה כדלקמן: גמול בסך של 40,000 ש"ח ושכר טרחה בסכום של 80,000 ₪.שכר הטרחה והגמול לוקחים בחשבון גם את ההטבה העתידית לזכאים עקב ההסדרה העתידית.

  1. הגשת התנגדות ופרישה מן ההסדר

13.כל אדם הנמנה עם הקבוצה ו/או גוף כהגדרתו בסעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות, רשאי להגיש לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד (כב' השופט י' קינר ) התנגדות מנומקת להסדר הפשרה (להלן: "התנגדות"). הוגשה התנגדות כאמור, רשאים התובעים והנתבעות להגיש בתוך מועד שיקבע בית המשפט תגובה להתנגדות. התנגדויות להסדר הפשרה ובקשות לצאת מן הקבוצה ניתן להגיש עד 45 מיום פרסום הודעה זו.

14.כמו כן, בפרק הזמן האמור לעיל, רשאי כל אדם הנמנה עם הקבוצה, להגיש לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד בקשה להתיר לו לצאת מן הקבוצה עליה יחול הסדר הפשרה (להלן: "הודעת הפרישה").

15.בכפוף להוראות הסדר הפשרה, יחייב הסדר הפשרה את כל הנמנים עם הקבוצה אשר לא מסרו הודעות פרישה כדין.

  1. עיון בהסדר הפשרה

16. הסדר הפשרה עומד לעיון הקבוצה בפנקס התובענות הייצוגיות וכן במזכירות בית המשפט המחוזי מרכז בלוד בין השעות 8:30 ל- 12:30,וכן בתיאום מראש אצל ב"כ התובעים המייצגים. כן ניתן יהיה לעיין בהסדר הפשרה ובבקשה לאישורו באתר הבית של המשיבה תחת הכותרת "בקשה לאישור הסדר פשרה בעניין הצגת מחירים".

17.האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסדר הפשרה. הנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא המחייב. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו הוראות הסדר הפשרה.

 

 

________________

דורון נור, עו"ד

________________               ___________________

      גד טיכו, עו"ד                        ישי שידלובסקי-אור, עו"ד

ב"כ המבקשים

                 ב"כ המשיבה